Бързи кредити онлайн до заплата и без доказване на доход

Бързите кредити (бързите заеми) известни още като „кредити до заплата“ са изключително популярни и същевременно полезни в днешно време. По своята същност те са потребителски кредити и се регулират от закона за потребителския кредит. Тяхната цел е да бъдат наистина „бързи кредити“, което означава, че процедурите по кандидатстване, одобрение и усвояване на кредита трябва да бъдат много оптимизирани и да се случват в рамките на 20-30 мин. Именно поради тази причина процедурите за кандидатстване са изключително опростени и без излишна бюрокрация. Повечето фирми предлагат бързи кредити срещу лична карта и без да изискват никакви допълнителни документи от кредитоискателите.

Бързи кредити онлайн до заплата и без доказване на доход

В повечето случаи те се използват за покриване на краткосрочни, непредвидени или предвидени разходи например: плащане на висока сметка за комунални услуги (ток, вода, ТЕЦ, телефон или други), за застраховка, технически преглед или данък на автомобил, за почивка, за довършителни ремонтни дейности и много други. Поради тази причина те са известни още и като бързи кредити до заплата, защото целта им е да се покрият краткосрочни финансови нужди до получаването на заплата.

Целта може да е строго индивидуална според специфичните нужди на съответния кредитополучател, но в повечето случаи има много пресечни точки, защото трябва да се покрие непредвидено или предвидено малко задължение за кратък период от време.

И най-важното е, че всичко трябва да стане колко се може по-бързо и лесно.

Бързи кредити онлайн до 2000 лв.

Сумите, които най-често се отпускат от компаниите предлагащи бързи заеми могат да варират от няколко стотин лева до 2000 лв., но в отделни случаи може и за по-големи суми. Всичко е индивидуално и зависи от целите и нуждите на кредитополучателя, също така и от неговия кредитен профил (рисков профил). Масовата практика е да се отпускат бързи кредити онлайн до 2000 лв. и срок на погасяване (матуритет) до 6 месеца (180 дни). Важното да уточним е, че тук говорим за максимални стойности, а не за осреднени.

Бързи кредити без лихва.

Много често фирмите за бързи кредити предлагат определени промоции за своите настоящи или бъдещи клиенти. Един от най-известните примери са бързите кредити без лихва, от които можете да се възползвате при определени условия, предлагани от съответната компания, която отпуска бързи заеми. Така, че наистина можете да намерите бързи кредити без лихва, при положение, че успеете да се впишете в условията на съответната промоция.

Начини за кандидатстване (Бързи кредити онлайн или в офис).

В повечето случаи бързите кредити се отпускат онлайн, като целта е да бъдат наистина „бързи кредити“, но в определени случаи могат да бъдат отпуснати и в офисите на съответните фирми, които предлагат този финансов продукт.

Кандидатстване за бързи кредити онлайн.

При положение, че кандидатствате за бърз кредит онлайн, тогава трябва само да попълните онлайн форма на сайта на съответната кредитна институция.

Кандидатстване за бързи кредити в офис.

Тогава трябва да попълните искане за кредит на хартиен носител, да подпишете декларация за обработка на лични данни и да ви се направи копие на личната карта.

Без значение от формата на кандидатстване (онлайн или офис), вие трябва да предоставите лична информация като:

 • Имена;
 • ЕГН;
 • Постоянен и настоящ адрес;
 • Номер на лична карта;
 • Дата на издаване и валидност на личната карта;
 • Телефон за контакт;
 • Допълнителни телефони за контакт (роднини, приятели или познати);
 • Семейно положение (семеен партньор, с който живеете без брак);
 • Данни за работодател;
 • Размер на месечно възнаграждение;
 • Трудово правоотношение с вашия работодател (трудов, граждански или друг тип договор);
 • Какви кредитни продукти използвате и каква е вашата кредитна задлъжнялост;
 • Други.

Важното е да предоставите вярна и точна информация, защото в последствие се правят редица, автоматизирани и ръчни справки за потвърждение на предоставената от вас информация. При положение, че има сериозни разминавания, тогава шансът за отказ на искането за кредит е много голям.

Необходими документи за кандидатстване за бързи кредити.

Бърз кредит срещу лична карта.

В повечето случаи единствения документ, който се изисква от кредитоискателя е лична карта. Възможно е обаче в определени случаи да се изискат и допълнително документи, които да доказват неговите доходи (трудов договор, граждански договор, служебна бележка или други), семейно положение, доказване на местожителство (бележки за платени комунални услуги като: ток, вода, парно, интернет, кабелна телевизия и други). Всички тези допълнителни документи се изискват сравнително рядко и само когато има някакви съмнения за измама или злоупотреба, но това са много изолирани казуси така, че в повечето случаи ще ви е необходима само лична карта, за да кандидатствате за бърз заем.

Процедура по разглеждане и одобрение на бързите кредити.

Фирмите за бързи кредити правят съответните проверки в НОИ (Национален Осигурителен Институт), ЦКР (Централен Кредитен Регистър), ЕСГРАОН (Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението), кредитреформ и допълнителни справки от други вътрешни или външни източници на информация. На база декларираната информация, кредитната история и гореизброените компоненти се прави алгоритмична оценка на кредитоискателя в използваната от финансовата институция скоринг система. По този начин се определя дали бъдещия кредитополучател е платежоспособен и би могъл да обслужва кредита си коректно. Имайте предвид, че кредитната история оказва огромно влияние при одобрението на бързите кредити, дори в нередки случаи оказва по-голямо влияние от размера на доказуемия доход.

При положение, че кредитоискателят събере необходимия минимум от точки в съответната скоринг система, то той бива одобрен, ако не успее да ги събере бива отказан.

При положение, че скоринга е на ръба, то тогава могат да се анализират допълнителни компоненти от съответните кредитни инспектори и тяхна база да се даде финалното становище по искането за кредит.

Бързи кредити без доказване на доход и без трудов договор.

Много често финансовите институции, които отпускат бързи кредити не изискват доказване на доход или наличие на трудов договор от своите кредитополучатели. Този тип кредити в повечето случаи нямат никакво обезпечение под формата на залог на заплата, поръчител или ипотека. Това по своята същност ги прави изключително рискови, което рефлектира върху нивата на лихвените проценти и ГПР (годишен процент на разходите). Колкото по-високо рисков е един кредит, толкова нивата на лихвата и ГПР са по-високи, защото възможността той да не се обслужва коректно е много голяма.

При бързите кредити без доказване на доход водещ елемент за одобрение и отпускане на кредита е кредитната история, защото няма как да бъдат доказани и обследвани доходите на кредитоискателя.

При положение, че кредитоискателят има чиста кредитна история и/или е ползвал кредитни продукти от съответната институция, които е погасявал коректно, тогава доказването на дохода отива на заден план и може да се направи компромис.

Именно тази гъвкавост на бързите кредити ги прави толкова предпочитани пред традиционните банкови потребителски кредити, където се изисква задължително, както доказване на доход, така и друг вид обезпечение под формата на залог на бъдещия вземания (залог на заплата), поръчител/ли и/или ипотека на недвижим имот. Всички тези изисквания правят традиционните потребителски кредити бавни за отпускане поради множеството изисквания и бюрокрация. Също така заложените критерии в скоринг системите на банките са изключително високи и поради тази причина много голяма част от кредитоискателите не могат да отговорят на техните изисквания за доказване на доход и кредитна задлъжнялост, респективно биват отказвани автоматично.

Именно поради тази причина фирмите, които предлагат бързи заеми са изключително гъвкави и могат да ви предложат бързи кредити без доказване на доход и без трудов договор.

Това нещо е немислимо при традиционните банкови потребителски кредити, където задължително се изисква трудов договор и високи осигуровки.

Бързи кредити онлайн с месечни вноски.

Бързите заеми в повечето случаи се отпускат за по кратки срокове (матуритет) от 30 дни до 180 дни. Бързите кредити в повечето случаи се отпускат на равни седмични вноски, което някои кредитополучатели смятат за неудобство и поради тази причина търсят бързи кредити с месечни вноски или така наречените анюитетни вноски. Те са равни като в началото по-голямата част от вноската е лихва и по-малка част е главница, но в края на нещата се обръщат и по-голямата част от вноската е главница, а по-малката е лихва. Доколкото ни е известно няма фирми за бързи кредити, които да предлагат намаляващи вноски или така наречените равни по главница вноски. При тях главницата като част от всяка една вноска е равна, но лихвата намалява с времето, следователно и вноската. Намаляващите вноски (равни по главница) са приложими предимно за кредити с по-висок матуритет (срок на погасяване) и именно поради тази причина за бързите кредити масово се използват анюитетни (равни) вноски. Повечето сериозни фирми за бързи кредити предлагат и двете схеми за погасяване на кредитите, както на седмични вноски, така и на месечни вноски. Важното е начинът за издължаване на кредита да бъде уточнен още в началото при самото кандидатстване дали да бъде на седмични или месечни вноски.

Бързи кредити с лошо ЦКР (Бързи кредити за хора с лоша кредитна история).

Много често се случва хората да ползват бързи кредити поради тяхната гъвкавост, особено когато става въпрос за кредитоискатели с лоша кредитна история в ЦКР (Централен Кредитен Регистър). Всеки един отпуснат кредит независимо дали от банкова или небанкова финансова институция се отразява в ЦКР. При евентуални затруднения водещи до просрочване на кредита, те се отразяват в ЦКР ежемесечно, което от своя страна прави почти невъзможно отпускането на традиционен банков потребителски кредит.

За всички банки лошата кредитна история е най-голямото зло на планетата. Това означава, че кредитоискателите не са надеждни и са рискови, защото не могат да обслужват кредитите си редовно. Те не вземат под внимание, че е възможно даден кредит да бъде просрочен без кредитополучателя да има вина за това. Възможно е да това просрочие да не е преднамерено и да е породено от форсмажорни обстоятелства, които кредитополучателя не може да предвиди например: продължителен болничен или лечение продължаващо 2, 3 и повече месеци.

Точно тук идват на помощ бързите кредити, които са много по гъвкави и толерантни в това отношение. При положение, че кредитоискателите отговарят на техните изисквания и събере необходимия скоринг, тогава лошата кредитна история може да бъде игнорирана и клиентите да бъдат одобрени за кредитен продукт.

Реално бързите кредити са може би единствената алтернатива за финансиране на хора с лоша кредитна история (лошо ЦКР) без значение дали лошата кредитна история е възникнала преднамерено или не преднамерено.

Бързи кредити без поръчители.

По принцип за кандидатстване и одобряване на бърз заем не се изисква поръчител или солидарен длъжник. Идеята на бързите кредити е да бъдат необезпечени, което означава, че не се изисква никакво допълнително обезпечение под формата на поръчител, ипотека, превод на заплата и други. В определени случаи обаче, ако кредитоискателят има много високорисков профил, тогава може да се изиска допълнително обезпечение под формата на един или няколко поръчители, но това се случва в много изолирани и тесни случаи, следователно не е масова практиката.

Бързи кредити за пенсионери.

Банките имат много високи и силно рестриктивни изисквания към пенсионерите и поради тази причина по-голяма част от пенсионерите не могат да отговорят на техните изисквания за отпускане на потребителски кредит.

Обаче финансовите институции, които отпускат бързи кредити не само, че могат да финансират пенсионери, но дори предлагат много по-добри условия от традиционните си кредитни продукти.

Повечето фирми за бързи заеми има преференциални условия за техните бързи кредити за пенсионери. По принцип пенсионерите могат да бъда класифицирани като по-ниско рискови за финансовите институции и поради тази причина могат да им се предложат по изгодни условия за финансиране от традиционните. Това е така, защото те имат някакви гарантирани регулярни доходи под формата на пенсия.

Бързи заеми за безработни.

Тук дори няма да споменаваме банките, защото при тях е немислимо да се отпусне кредит на безработен. Бързите заеми за безработни са най-високо рисковите кредитни продукти дори за фирмите, които предлагат бързи кредити. Въпреки всичко има определени фирми, които могат да финансират безработни при определени условия. Може би най-важното условие е да сте били техен клиент и да сте обслужвали коректно заема си. Също така да имате чиста кредитна история, както към съответната кредитна институция, така и към другите. При положение, че отговаряте на горепосочените изисквания има шанс да ви бъде отпуснат бърз кредит, въпреки че сте безработен.

Почти всички фирми за бързи кредити избягват да отпускат кредити на безработни именно поради големия риск.

Практиката ни показва, че компромиси се правят само и единствено към добре познати и лоялни клиенти на съответната фирма.

При положение, че сте нов клиент за дадена финансови институция и сте безработен тогава шансовете ви за одобрение са минимални, ако пък имате и лоша кредитна история вече стават нищожни.

Заключение:

Бързите кредити (бързите заеми) са изключително популярен и полезен финансов инструмент, който можете да използвате, за да покриете краткосрочни предвидени или непредвидени задължения. Както при всички финансови инструменти и тук трябва да подхождате изключително внимателно и отговорно и да избирате само надеждни и доказани фирми за бързи кредити.

Всеки е изпадал в ситуация, в която спешно се нуждае от средства. Най-често това се случва при забавяне на изплащането на трудовото възнаграждение, при непланирани високи разходи или непредвидени харчове.

Бързите кредити са финансови заеми до 2 000 лева, които се отпускат в рамките на няколко часа и са със срок на издължаване до няколко месеца. Целта им е покриване на краткосрочни, спешни нужди – необходимост от скъпоструващи лекарства или лечение, извършване на дребни ремонтни дейности, осигуряване на средства за семейна почивка или посрещане на празници, закупуване на облекло, обувки и учебни пособия за деца и ученици, смяна на автомобилни гуми или извършване на друг належащ ремонт на автомобила, както и много други.

Целта може да бъде различна, но общите елементи са: спешна нужда, бързо одобрение, малка сума, кратък период на издължаване /матуритет/, без обезпечение. Бързите кредити си приличат с потребителските кредити, които разрешават банките, но общото помежду им е целта на финансиране. Разликите са значително повече – потребителските кредити могат да бъдат в значително по-висок размер, понякога достигат и до 50 000 лева.

Поради спецификата и увеличения размер, потребителките кредити се одобряват за по-дълъг срок /обичайно до 5 години, но могат да достигнат и до 10 години срок на погасяване/, получаване на одобрение от финансовата институция отнема значително повече време поради необходимостта от по-задълбочен финансов анализ на кредитоискателя, а освен това най-често се изисква и допълнително обезпечение или гарант /солидарен длъжник или поръчител/.

Както посочихме и по-горе, две от основните характеристики на бързите кредити са размерът им – до 2 000 лева и скоростта на одобрение. За да бъде ускорен процесът още повече, за тях може да се кандидатства и онлайн. Вече има достатъчно на брой фирми, които предлагат бързи кредити онлайн до 2000 лв.

С цел привличане на нови клиенти и стимулиране на лоялните такива да ползват отново услугите на кредиторите, вече много фирми предлагат бързи кредити без лихва. Това може да бъде първият кредит на нов клиент или пък при пореден, редовно погасяван кредит на съществуващ клиент. Това служи като комплимент за лоялността и поощрява употребата на ново финансиране.

Има различни начини за кандидатстване за бързи кредити. До преди няколко години вариантът беше да посетите офис, в който се предлагат такива кредити и на място да попълните искане и да предоставите необходимата информация и документи.

Тъй като дигитализацията навлиза все по-осезаемо в нашето ежедневие, вече се предлага и кандидатстване за бърз кредит онлайн.

Необходимо е само да посетите сайта на избраната от Вас компания и да попълните електронната апликация.

Предимството на това да кандидатстваш в офис на компанията е, че насреща има консултант, който ще Ви помогне с попълването на документите и ще отговори на възникналите въпроси.

Но всичко това е свързано с допълнително време, което трябва да отделите за посещението. Докато кандидатстването онлайн пести време и осигурява удобство по отношение на ускоряване на процеса. Много хора, които кандидатстват за пореден път не се нуждаят от консултант, а бързо и лесно се справят с онлайн апликацията.

Кандидатстване за бързи кредити онлайн – това е най-скоростният и ефективен начин за кандидатстване за бърз кредит. Тъй като тук се набляга именно на понятието БЪРЗ, най-удачният начин да депозирате искането си е именно чрез попълване на електронна апликация онлайн. Това отнема няколко минути, а отговорът го получавате до няколко часа. Така ще оптимизирате времето за кандидатстване и одобрение и в рамките на един ден ще знаете дали можете да разчитате на допълнителни и така необходими в момента средства.

Вариантът да кандидатствате за бърз кредит в офис е удачен, в случай че се нуждаете от допълнителна консултация, предпочитате тя да се осъществи лице в лице и имате малко свободно време, което да отделите за посещение на офис на избраната от вас финансова компания.

Предвидете си няколко часа за това, тъй като ще Ви е необходимо време, за да стигнете физически до офиса на фирмата, възможно е да се наложи да изчакате опашка, а след това ще е необходимо е да попълните необходимото искане за кредит придружено с допълнителна информация. Единственият документ, от който се нуждаете е лична карта. На място ще бъдете консултирани детайлно относно услугата и ще можете да направите своя избор.

Този начин за кандидатстване се предпочита от хора, които обикновено кандидатстват за пръв път за такъв вид кредит или пък такива, които предпочитат контакт с консултант пред това да ползват електронни услуги. За тях този тип кандидатстване е по-бавен, но удобен и им гарантира спокойствие.

Какво се изисква за кандидатстване за бърз кредит?

Както подсказва името Бърз кредит, това означава, че процесът по кандидатстване е максимално опростен, а представянето на документи е облекчено в сравнение с банковите кредити. Единственият документ, от който се нуждаете е валидна лична карта. В изключително редки случаи биха могли да изискат от Вас предоставяне на трудов договор или бележка за доходите, но това е само по усмотрение на финансовата институция, която предоставя кредита.

Както вече споменахме, обикновено личната карта е единственият документ, от който се нуждае финансиращата институция, за да прецени дали би могла да одобри искания от Вас кредит. Чрез наличните данни се извършва справка в електронните регистри и на база получената информация се преценява риска и вероятността от неплащане.

Процедурата по кандидатстване за такъв тип кредити е максимално опростена. Обикновено от Вас се изисква да заявите желанието си да кандидатствате за бърз кредит, като това става чрез попълване на електронна апликация онлайн или попълване на искане на хартиен носител.

В тях заявявате размера на желаната от Вас сума, срокът на погасяване, както и друга информация, съобразена с изискванията на конкретната фирма, предоставяща финансирането.

Изисква се и предоставяне на копие на лична карта. Обикновено с това ангажиментите от Ваша страна приключват. Всичко, което Ви остава е да чакате телефонно обаждане с положително становище. След получаването на такова, фирмата подготвя договора за финансиране и от Вас се очаква да го подпишете и да изпълнявате отговорностите си по него.

Възможно е спрямо спецификата на конкретния кредитоискател финансиращата институция да изиска и допълнителни документи, както и предоставяне на допълнително обезпечение, но това е по-скоро изключение, отколкото правило.